Zhanarbek Ashimzhanov

Abdizhamil Nurpeisov dies

Abdizhamil Nurpeisov dies

The famous Soviet and Kazakh writer and translator Abdizhamil Nurpeisov died at the age of 97, the Kazakh Mazhilis deputy Zhanarbek Ashimzhanov said. "The classic writer, a veteran of World War II, the famous Abdizhamil Nurpeisov …